רשם החברות

רשם החברות הוא בעל התפקיד מטעם המדינה האחראי לנהל רישום של חברות פעילות או שהפסיקו פעילותן (מחיקתן מספר הרשם), והוא מנהל מאגר מידע רלוונטי אודות החברות כפי שנדרש בחוק. הרשם מנהל פנקס רשמי, במסגרתו נרשמות החברות, מספר הזהות שלהן, פרטי בעלי המניות בהן והדירקטורים המנהלים אותן, הרשם מחזיק העתקים מתקנוני החברות ועל החברות לדווח לו באופן שנתי אודות שינויים המבוצעים בהן ושיש לרשום אותם בפנקס המתנהל אצל רשם החברות.

סמכויות נוספות של רשם החברות:

 

רישום שעבודים – רשם החברות מנהל רישום של שעבודים על נכסי חברות, סילוק השעבודים ועדכון פרטי השעבודים.

איתור פרטי חברה – הרשם מציע מאגר מידע פתוח לציבור בו ניתן לקבל מידע חופשי על החברה, על בעלי המניות בחברה, הדירקטורים (מנהלים) של החברה, ההון העצמי של החברה, שעבוד נכסים של החברה ומידע רלוונטי נוסף המותר על פי חוק לפרסום במסגרת פומבית. יש לציין כי מאגר רשם החברות אינו מספק את כל המידע הרלוונטי על חברה וקיימים מאגרי מידע המנוהלים על ידי חברות פרטיות, מהם ניתן לשאוב פרטים נוספים אודות חברות המנהלות עסקים.

הגדלת הון החברות – לרשם החברות יש סמכות לבחון בקשה להגדיל את ההון הרשום של החברות.

הטלת סנקציות – לרשם החברות יש סמכות להטיל סנקציות על חברות מפרות חוק, במידה ורשם החברות מוצא כי חברה מפרה את חובותיה כמצוין בחוק.

מתן שם לחברה – לרשם החברות יש סמכות לבחון ולאשר או לסרב רישום שם של חברה או שינוי שמה לאחר שנרשמה, במידה ושם החברה המוצע אינו עומד בתנאים הקבועים בחוק ובמידה ויש בו להטעות או שהינו בעל דמיון לשמה של חברה אחרת קיימת.

למידע נוסף על דיני חברות >>